Foreningsvedtægter

§1

Foreningens navn er Egmont Højskolens Elevforening.

FORMÅL

§2

Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen mellem gamle elever, skolen og skolens personale, bl.a. ved at skabe aktiviteter og udsende forskellige publikationer.

MEDLEMSKAB

§3

Som medlem kan optages enhver, der har været elev på højskolen. Som passiv medlem uden stemmeret kan optages personer, som på anden måde har været tilknyttet skolen eller elevforeningen.

§4

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet dækker et kalenderår. Elever, som afslutter deres højskoleophold efter 1. maj, betaler ½ kontingent. Medlemmer kan kun være medlem én gang for ½ kontingent. Regnskabsåret er kalenderåret.

GENERALFORSAMLING

§5

Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med elevstævnet. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen anser det for nødvendigt og skal afholdes, når 25% af medlemmerne skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til formanden senest 14 dage før. Generalforsamling varsles skriftligt til medlemmerne mindst 3 ugers før afholdelse.

BESTYRELSE

§6

Kun medlemmer, som har betalt hel kontingent for et år er valgbare og har stemmeret. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 6 vælges på generalforsamlingen. 3 medlemmer er valgt på lige årstal og 3 på ulige årstal, plus 2 suppleanter. De 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer konstituerer sig selv. Elevholdet vælger i 2. og 4. kvartal 1 repræsentant og 1 suppleant. Repræsentanten indtræder som bestyrelsesmedlem efter ordinær generalforsamling for 1 år. Repræsentanterne kan have observatørstatus fra valgtidspunktet.

REGNSKAB & REVISION

§7

Skolens revisor gennemgår regnskabet, som godkendes på den ordinære generalforsamling.

VEDTÆGTSÆNDRINGER & OPLØSNING

§8

Ændringer af vedtægterne kan foretages på generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmer.

§9

Elevforeningen kan opløses, hvis generalforsamlingen vedtager det med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Eventuel formue overgår til Egmont Højskolens Elevforenings rejse- og elevlegat.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 7 oktober 1995.

 

Jens Bork

Richard La Cour

×Formand Dirigent